Kotobukiya - ARTFX CROSSHAIRâ„¢ THE BAD BATCH
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp01.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp02.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp03.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp04.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp05.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp06.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp07.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp08.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp09.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp10.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp11.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp12.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_pp13.jpg
SW187_ARTFX_CROSSHAIR_ppw.jpg