2012 NYCC: Kotobukiya's Booth
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-01.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-02.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-03.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-04.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-05.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-06.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-07.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-08.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-09.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-10.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-11.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-12.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-13.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-14.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-15.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-16.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-17.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-18.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-19.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-20.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-21.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-22.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-23.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-24.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-25.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-26.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-27.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-28.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-29.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-30.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-31.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-32.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-33.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-34.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-35.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-36.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-37.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-38.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-39.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-40.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-41.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-42.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-43.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-44.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-45.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-46.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-47.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-48.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-49.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-50.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-51.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-52.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-53.jpg
Kotobukiya_Marvel_DC_NYCC-54.jpg