Toy Fair 2008 - Kotobukiya - Halo 3
IMG_2180.JPG IMG_2181.JPG IMG_2182.JPG IMG_2183.JPG IMG_2184.JPG
IMG_2185.JPG IMG_2186.JPG IMG_2187.JPG IMG_2188.JPG IMG_2189.JPG
IMG_2191.JPG IMG_2192.JPG IMG_2193.JPG IMG_2194.JPG IMG_2195.JPG
IMG_2196.JPG IMG_2197.JPG IMG_2198.JPG IMG_2199.JPG IMG_2201.JPG
IMG_2202.JPG