Toy Fair 2007 - Corgi: Batman
IMG_7159.JPG IMG_7162.JPG IMG_7163.JPG IMG_7164.JPG IMG_7165.JPG
IMG_7166.JPG IMG_7167.JPG IMG_7169.JPG IMG_7170.JPG IMG_7171.JPG
IMG_7172.JPG IMG_7173.JPG IMG_7174.JPG IMG_7175.JPG IMG_7176.JPG
IMG_7178.JPG IMG_7179.JPG IMG_7180.JPG IMG_7205.JPG